Цели на STELLAR


Проектът STELLAR предлага изключителна възможност на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) и Технически университет – София да положат основите за развитие и експлоатация на голяма национална радиоастрономическа инфраструктура, възползвайки се от обмен на практически умения и опит с партньорските институции ASTRON (Netherlands Institute for Radio Astronomy) и DIAS (Dublin Institute for Advanced Studies).


Общи цели на STELLAR

  • Да се повиши значително техническата и радиоастрономическа компетенция и използването на данните от LOFAR в ИА с НАО и ТУ-София като част от стратегията за създаване на национална обсерватория по радиоастрономия в България чрез трансфер на техническо и научно ноу-хау от водещи световни радиоастрономически институции; По време на организираните от проекта семинари, обучителни сесии и практически дейности по радиоастрономия и свързаните с LOFAR инженерни аспекти, участниците и служителите на ИА с НАО и ТУ-София ще се обучават и ще придобият опит в боравенето с данни от LOFAR и тяхната обработка.
  • Да се подобри способността на служителите в ИА с НАО да провеждат изследвания в областта на радиоастрономията и космическото време, които да са конкурентни на международно ниво; Придобитият опит с инструментариума и данните от LOFAR ще даде възможност на служителите в ИА с НАО да участват по-активно в научни сътрудничества с известни изследователи в областта, а също така и да ръководят свои собствени изследвания в сферата на радиоастрономията.
  • Да се развие и укрепи дългосрочно сътрудничество между ИА с НАО, ASTRON, DIAS и ТУ-София; Този проект ще бъде използван като основа за дългосрочно сътрудничество и обмен на служители / студенти между участващите институти.
  • Да се подготви за бъдещо устойчиво развитие на наблюдателна LOFAR станция в България. По време на проекта екипът на ИА с НАО, подпомаган от ТУ-София, ще натрупа необходимия изследователски и технически опит, като например анализ и обработка на потока от данни, управление на съоръженията – всичко необходимо за един такъв проект за местна LOFAR станция.

STELLAR ще увеличи видимостта на радиоастрономическите изследвания на учени от ИА с НАО и ще им помогне да установят нови сътрудничества, както и да се възползват от съществуващите съвременни научни мрежи. STELLAR ще подпомогне оформянето на национален център по радиоастрономия и космическо време, а също така и разработването на нови технологични решения.


Специфични цели на STELLAR

  • Да обменя знания и компетенции в областта на радиоастрономията – както технически, така и научни – от висококвалифицираните екипи на ASTRON и DIAS към тези на ИА с НАО и ТУ-София посредством най-различни обучителни дейности;
  • Да разшири изследователския потенциал на местните експерти по слънчева активност и космическо време чрез комбинация от целеви дейности за обучение, изследователски дискусии и сътрудничество, използвайки наблюдения от LOFAR;
  • Да предостави възможност на учените и инженерите от ИА с НАО и ТУ-София да натрупат съответните компетенции и технически умения, необходими за изграждане и експлоатация на LOFAR станция;
  • Да се разработят местни образователни програми за устойчиво развитие на радиоастрономията в България.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-5.png

Проектът STELLAR получава финансиране от програмата за изследователски и иновационни дейности на Европейския съюз Хоризонт 2020, по грант №952439. Проектът се координира от Институтът по астрономия с НАО, БАН.